volg ons op facebook en twitter
      0 producten
Log hieronder in met uw Time4Less account!
e-mailadres *

wachtwoord

Algemene voorwaarden

Time4less C.V.
Houwerstraat 9
6163 LM Geleen
Hierna te noemen: Time4less Webshop
 
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2. Aanbieding/overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Betaling
Artikel 5. Levering en Leveringstijd
Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht
Artikel 7 Uitsluitingen van de herroepingsrecht - zichttermijn
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 10.Overmacht
Artikel 11. Intellectuele eigendom
Artikel 12. Persoonsgegevens
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 14. Diversen
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Time4less Webshop en op alle met Time4less Webshop aangegane overeenkomsten.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Time4less Webshop wordt ingestemd.
5. De internetsite van Time4less Webshop richt zich voornamelijk op de Nederlandstalige markt. 6. Onder 'Koper' wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Time4less Webshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
7. Time4less Webshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsite van Time4less Webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden als mede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. Time4less Webshop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Time4less Webshop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt (of telefonisch, per E-mail).
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
4. Koper en Time4less Webshop komen uitdrukkelijk overeen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Time4less Webshop zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Time4less Webshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn Inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Time4less Webshop in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft mede gedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Time4less Webshop worden gecorrigeerd.
4. Er worden geen verzendkosten gerekend bij het versturen van de bestellingen door Time4less webshop. Dit geldt voor leveringen binnen Nederland, België en Duitsland.

Artikel 4. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via Ideal, Paypal, Mister Cash, overboeking en Giropay. Artikelen moeten altijd eerst betaald worden voordat het verzonden wordt. Time4less Webshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Time4less Webshop. Nu worden voor de volgende betaalmogelijkheden extra kosten in rekening gebracht te weten: PayPal 4%, Giropay 2% en Mistercash 1,5%. Wij zijn genoodzaakt om deze extra kosten in rekening te brengen bovenop het te betalen bedrag. Aangezien we met hoge kortingen werken, ontkomen wij er helaas niet aan om deze heffingen aan u door te berekenen. Betalen met IDeal is gratis.
2. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Time4less Webshop als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
3. In geval van niet-tijdige betaling is Time4less Webshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 
Artikel 5. Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Time4less Webshop ernaar om bestellingen die op werkdagen vóór 17:00 uur besteld worden, binnen 24 uur te laten bezorgen, mits de betaling op rekening van Time4less Webshop staat. Voor levering in Duitsland en België geldt een langere levertijd van 3 tot 6 werkdagen. Bovendien geldt deze levertijd alleen voor artikelen die voorradig zijn. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Time4less Webshop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De klant kan de overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan 30 dagen.
2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail, telefonisch, of per fax worden gemeld.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. 
 
Artikel 6. Herroepingsrecht - Ruilen - Retourneren
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd aanbiedingen of andere gepersonificieerde producten.
2.Wij verzoeken u vriendelijk om een retourzending aan te melden via: info@time4less.nl
 en gebruik te maken van het retourformulier . U kunt het retourformulier vinden en downloaden onder het kopje 'ruilen en nretourneren'. Het retourformulier dient u aan uw retourzending toe te voegen. Zonder voormelding kunnen wij geen retouren accepteren. Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de orginele verpakking terug gestuurd te worden. Indien het etiket eraf is gehaald en het zegel dus verbroken is, kan een artikel niet meer retourgestuurd worden. De Superdeal actie-artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
De kosten die de Koper maakt om een zending retour te sturen worden niet door Time4Less gecrediteerd.
3 . Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Time4less Webshop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag excl. (indien van toepassing) de bijdrage in de transactiekosten. De verzendkosten voor het retourzenden zullen niet worden vergoed.
4 . Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Artikel 7. Uitsluitingen van de herroepingsrecht - zichttermijn
1. Artikelen uit de categorieën acties (anders dan onze gebruikelijke kortingen van 15% en 20%) en/of gepersonificieerde producten worden niet teruggenomen. Voor de overige producten geldt: het aankoopbedrag wordt niet gecrediteerd indien artikelen gedragen zijn of u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen. Tevens dient de originele verpakking nog aanwezig en onbeschadigd te zijn. Houdt u s.v.p. rekening met de gestelde termijnen en procedures voor retourneren. Worden deze overschreden dan kunnen wij uw retouropdracht helaas niet accepteren en zijn alle volledige kosten voor u als koper. Kijk voor onze adres- en contactgegevens op de contact pagina. De kosten die de Koper maakt om een zending retour te sturen, worden niet door Time4Less gecrediteerd.
2 . Niet voorvermeldde retourzendingen zijn te allen tijde uitgesloten van restitutie en retouracceptatie.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Time4less Webshop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
Artikel 9.Garantie en aansprakelijkheid
1. Het aankoopbewijs of in geval van horloges het officiële garantiecertificaat + het Time4Less garantiekaartje geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Voor garantiegevallen moeten de artikelen altijd retour gestuurd worden naar Time4Less.
2. Time4less Webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Time4less Webshop . Time4less Webshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien Time4less Webshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Time4less Webshop of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur, garantiebewijs en garantiekaartje niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- In het geval van horloges geldt een garantie van 2 jaar op het uurwerk. Schade aan de band, de kroon en/of het glas wordt als schade van buitenaf gerekend en zal daarom in de meeste gevallen buiten de garantiebepaling vallen. Mocht de schade aan de band of aan de kroon binnen een onacceptabel korte termijn optreden, kan in overleg met Time4less webshop worden beoordeeld of gebreken toch vergoed kunnen worden. Het glas valt echter nimmer onder de garantie.

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Met betrekking tot de waterdichtheid van horloges geldt het volgende:
Indien gedurende de garantietermijn over de waterdichtheid van een horloge klachten ontstaan, is Time4less Webshop gehouden het mankement kosteloos te herstellen. Dit laatste is echter alleen van toepassing indien op de kast en/of wijzerplaat van het horloge de kwalificatie waterdicht (waterproof, 5ATM/10ATM/20ATM) is aangebracht. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat andere benamingen (bijv. waterresistant) voor de waterdichtheid dan hierboven vermeld, géén recht geven op kosteloze reparatie. Kosteloze reparatie is ook alléén van toepassing als er geen mankementen aan kast, glas of kroon aanwezig zijn, die door het gebruik zijn ontstaan en die de waterdichtheid kunnen doen vervallen (bijv. barstje in glas of openstaan van de kroon). Ook vervalt het recht op kosteloze reparatie indien duidelijk gesteld kan worden dat elders dan bij Time4less of de officiële after sales service van het merk, het horloge, om welke reden dan ook, open is gemaakt.

Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
5. De Koper is gehouden Time4less Webshop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Time4less Webshop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6.De Koper is verplicht het product aan Time4less Webshop te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard en binnen de gestelde garantietermijn valt, verplicht Time4less Webshop zich tot reparatie of het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Om aanspraak te maken op garantie moet het artikel altijd retourgestuurd worden naar de aftersales service van Time4Less: Time4Less, Limbrichterstraat 48, 6131ED, Sittard NL.
 
Artikel 10. Overmacht
1. In geval van overmacht is Time4less Webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 


Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Time4less Webshop haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Time4less Webshop haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 
Artikel 12. Persoonsgegevens
1. Time4less Webshop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Time4less Webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. Persoonsgebonden gegevens zullen nimmer verkocht worden aan commerciële instellingen.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 14. Diversen
1. Time4less C.V. is gevestigd te Geleen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 53536843
Het BTW-identificatienummer is NL850918017B01
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Time4less C.V. o.v.v. Time4less Webshop, Houwerstraat 9, 6163 LM Geleen of naar het e-mail adres info@time4less.nl
 zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. Time4less Webshop streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.